آرشیو اخبار
فرهنگ پخت نان های تخت و نازک که لواش ایران نیز یکی از آنهاست به عنوان نمادی از تقارب میان فرهنگ ها در فهرست مواریث ناملموس جهانی یونسکو به ثبت رسیدفرهنگ پخت نان های تخت و نازک که لواش ایران نیز یکی از آنهاست به عنوان نمادی از تقارب میان فرهنگ ها در فهرست مواریث ناملموس جهانی یونسکو به ثبت رسید فرهنگ پخت نان های تخت و نازک که لواش ایران نیز یکی از آنهاست به عنوان نمادی از تقارب میان فرهنگ ها در فهرست مواریث ناملموس جهانی یونسکو به ثبت رسید چهارشنبه هفدهم آذر ۹۵ فرهنگ پخت نان های تخت و نازک که لواش ایران نیز یکی از آنهاست به عنوان نمادی از تقارب میان فرهنگ ها در فهرست مواریث ناملموس جهانی یونسکو به ثبت رسید
توسعه آموزش‌های همگانی در پیشگیری از مصرف موادمخدر مد نظر باشدتوسعه آموزش‌های همگانی در پیشگیری از مصرف موادمخدر مد نظر باشد توسعه آموزش‌های همگانی در پیشگیری از مصرف موادمخدر مد نظر باشد دوشنبه پانزدهم آذر ۹۵ استاندار زنجان گفت: توجه به نقش مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد در توسعه آموزش‌های همگانی و پیشگیری از مصرف موادمخدر اساسی‌ترین راهکار مبارزه همه جانبه با این معضل اجتماعی است. اعتقاد این دولت به افزایش سرمایه های اجتماعی است  باید با روزآمد کردن صنایع دستی میراث بانی را به میراث سازی تبدیل کنیماعتقاد این دولت به افزایش سرمایه های اجتماعی است  باید با روزآمد کردن صنایع دستی میراث بانی را به میراث سازی تبدیل کنیم اعتقاد این دولت به افزایش سرمایه های اجتماعی است باید با روزآمد کردن صنایع دستی میراث بانی را به میراث سازی تبدیل کنیم شنبه سیزدهم آذر ۹۵ سمن ها به مثابه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری میراث دار هستند. آنچه به ما رسیده اصالت و هویت ماست که در قالب بناها محوطه ها آثار ناملموس و هنرهای سنتی در دسترس ما قرار گرفته است و رسالت ما حفاظت و مراقبت از این آثار است سوگواره عکاسی آیین‌های خاص محرم و اربعین در جهرم پایان یافتسوگواره عکاسی آیین‌های خاص محرم و اربعین در جهرم پایان یافت سوگواره عکاسی آیین‌های خاص محرم و اربعین در جهرم پایان یافت یکشنبه هفتم آذر ۹۵ دومین سوگواره عکاسی آیین‌های خاص محرم و اربعین با معرفی برگزیدگان در جهرم به کار خود پایان داد.
طراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتابطراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب